Què necessito per llogar un vehicle?

Per llogar un vehicle existeixen unes condicions mínimes que cal complir. En cas contrari Pirenaica no pot asignar-vos cap contracte de lloguer:
  • Edat mínima 23 anys, amb un càrrec extra fins als 25 anys.
  • Carnet de conduir vàlid amb una antiguitat d'almenys 12 mesos.
  • Una targeta de crèdit a nom del client.

El Rènting amb Companyia Pirenaica

El rènting de vehicles és un contracte de lloguer a mitjà i llarg termini, en el que es paga una quota fixa periòdica i es té dret a la utilització del vehicle contractat sense preocupar-se d’altres despeses asociades a la gestió i al manteniment.

Avantatges del rènting:

 

Flexibilitat:

El contracte de rènting es personalitza per a adaptar-se a les seves necessitats i li facilita el canvi de vehicle si la tecnologia, els seus gustos o les seves necessitats canvien.

 

Menys preocupacions,més temps:

L'empresa de rènting realitza tots els tràmits i gestions relacionades amb el seu vehicle, pel que vostè s'estalvia temps i preocupacions.

Estalvi administratiu:

La quota de rènting no suposa amortització del vehicle, sinó únicament despesa de lloguer, no es comptabilitza com actiu ni com passiu, pel que no apareix en el balanç ni cal controlar l'inventari.

Menys riscos:

El contractant d'un renting no assumeix riscos associats a la propietat del vehicle, com són la responsabilitat administrativa (pagament d'impostos etc) la responsabilitat civil, les possibles avaries imprevistes, l'obsolescència o la revenda del vehicle al finalitzar la seva vida útil o quan vulgui canviar de cotxe (buscar comprador, realitzar la transferència del vehicle adequadament, aconseguir que li paguin un preu adequat per un bé que es deprecia de forma important fins i tot quan es recull nou en el concessionari...)

Simplicitat:

Un sol proveïdor, un únic pagament mensual i una sola factura agrupa tots els tràmits i despeses associades a la utilització del vehicle.

Accessibilitat:
Es pot gaudir immediatament d'un vehicle sense haver d’assumir una important despesa en un sol moment.

.

Estalvi financer:
L'empresa de rènting té una capacitat de compra i especialització en la gestió que li permet aconseguir estalvis que trasllada als seus clients. En molts casos pot suposar fins a un 20% menys de despeses que finançar un vehicle en propietat.

.

Liquiditat:
El renting allibera recursos de tresoreria per a plantar cara a altres despeses o inversions rendibles amb menys depreciació que els vehicles, ajudant a la millora dels ràtis d'endeutament i rendibilitat sobre actius de les empreses que ho contracten.

.

Seguretat financera :
En general, la quota de rènting suposa una despesa fixa, independent de la inflació, canvis de tipus d'interès i imprevists, el que facilita l'elaboració de pressupostos i disminuïx el risc de descontrol de despeses associades a l'ús habitual o avaries imprevistes. Excepció d'això sol ser la mínima part de la quota corresponent a l’assegurança, ja que generalment se sol actualitzar anualment en funció de la sinistralitat.

El preu del lloguer:

Facturem per períodes de 24 hores. La tarifa s'estableix en la reserva i està reflectida en el contracte de lloguer. Si vostè no retornés el vehicle al punt de recollida o devolució acordat en l'hora o abans de la data fixada en el contracte de Lloguer, li serà carregat un dia extra de lloguer al preu diari aplicable, incloent els càrrecs per qualsevol opció contractada, per cada dia o part del dia de retard. Aquest càrrec està subjecte a qualsevol període de temps addicional (o "període de gràcia") permès per a la devolució per acord previ amb nosaltres o de conformitat amb la nostra política actual.

Què inclou el lloguer?